На головну Карта сайту Написати нам   Перейти до авторизаціїАвторизацiя
Українська Англійська
Про Асоцiацiю / Статут /
 
V. Органи управління та контролю асоціації 
 

5.1. Для забезпечення діяльності Асоціації створюються наступні органи управління: Загальні збори членів Асоціації (Конференція); Виконавчий комітет Асоціації, Президент Асоціації, віце-президенти Асоціації та Секретар Асоціації. Усі органи управління Асоціації, за винятком віце-президентів, обираються на 5 років. Одні і ті ж особи можуть займати керівні пости в Асоціації багаторазово без обмежень.

 

5.2. Вищим колегіальним керівним органом Асоціації є Загальні збори членів Асоціації (Конференція), далі - Загальні збори, які скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу в 2,5 роки. Дата, місце проведення,
порядок денний Загальних зборів встановлюються виконкомом Асоціації.

 

5.2.1. Позачергові збори можуть бути скликані виконкомом Асоціації за вимогою не менше ніж третини членів Асоціації, виконкому або Президента. Термін проведення таких зборів визначається не пізніше З0 днів від дня отримання виконкомом відповідної вимоги.

 

5.2.2. Загальні збори є такими, що відбулися, якщо на них присутні представники 50% створених на час проведення Загальних зборів місцевих осередків. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на зборах членів Асоціації, окрім випадків, передбачених цим Статутом.

 

5.2.3. Члени місцевою осередку Асоціації можуть делегувати право участі у Загальних зборах Асоціації своєму представнику (представникам).

 

Повноваження представника на Загальних зборах Асоціації підтверджуються протоколом зборів учасників місцевого осередку.

 

Під час участі у Загальних зборах та під час голосування, кожен представник місцевого осередку має 1 голос.

 

5.2.4. Загальні збори мають право розглянути будь-яке питання, що стосується
діяльності Асоціації. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

 • затвердження Статуту, зміни та доповнень до нього;
 • визначення основних напрямків діяльності Асоціації;
 • розгляд найважливіших поточних та перспективних питань діяльності Асоціації;
 • обрання прямим відкритим голосуванням Президента Асоціації, Секретаря Асоціації, членів виконавчого комітету Асоціації;
 • реалізація права власності;
 • заслуховування та затвердження звітів Президента Асоціації, Секретаря Асоціації, виконкому Асоціації та розгляд результатів незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності;
 • прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію діяльності Асоціації, створення ліквідаційної комісії;
 • зупинення діяльності місцевих організацій Асоціації, за ініціативою виконкому Асоціації;
 • призначення позачергового та повторного аудиту фінансово-господарської діяльності.

 

5.2.5. З метою підвищення ефективності та оперативності управління Асоціацією, Загальні збори можуть делегувати свої окремі повноваження виконкому Асоціації з наступним затвердженням прийнятих нею рішень Загальними зборами.

 

5.3. У проміжок часу між засіданнями Загальних зборів керівництво діяльністю Асоціації здійснює виконком Асоціації.

 

5.3.1. Виконавчий комітет Асоціації - колегіальний виконавчий орган Асоціації. Виконком скликається Президентом у разі необхідності, але не рідше 1 разу на 6 місяців. На засіданнях виконкому головує Президент. Кількісний склад Виконкому визначається Загальними зборами.

 

5.3.2. Виконком Асоціації приймає рішення, віднесені Статутом до його компетенції, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 від загального складу виконкому. Рішення приймаються більшістю голосів членів виконкому, присутніх
на засіданні. Якщо кількість голосів "за'' та "проти" збігається, вирішальне значення мас голос і Президента.

 

5.3.3. У разі виникнення необхідності у терміновому прийнятті рішення Секретар за дорученням Президента проводить невідкладне опитування членів виконкому Асоціації шляхом надання їм для ознайомлення проекту рішення. Таке опитування може бути проведено по телефону, а проект рішення переданий факсом або
електронною поштою. Члени виконкому протягом 2 діб мають або схвалити проект, або відхилити його, надавши свої зауваження. Рішення вважається прийнятим, якщо його схвалило не менше половини членів виконкому Асоціації.
Про результати опитування Президент інформує членів виконкому не пізніше 5 діб після подання останнього зауваження

 

5.3.4. Виконавчий комітет Асоціації:

 

 • виконує рішення Загальних зборів;
 • представляє Асоціацію в державних органах, інших організаціях та за кордоном;
 • організує діяльність Асоціації в період між засіданнями Загальних зборів;
 • приймає рішення про створення місцевих осередків та затверджує їх статути (положення);
 • координує діяльність місцевих осередків;
 • за поданням Секретаря Асоціації призначає місце, дату, порядок денний чергових та позачергових Запільних зборів;
 • приймає рішення про прийом та виключення колективних, індивідуальних, почесних членів Асоціації відповідно до вимог цього Статуту;
 • приймає рішення про надання особам статусу почесного члена Асоціації за визначні особисті досягнення відповідно до мети та завдань Асоціації;
 • затверджує Положення про порядок сплати та розмір вступного та членських внесків;
 • затверджує зразки печаток та штампів, емблеми, нагороди та іншу символіку з назвою Асоціації;
 • вирішує усі питання, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів;
 • розпоряджається майном Асоціації в порядку, визначеному Статутом;
 • приймає рішення про створення підприємств, госпрозрахункових організацій, установ тощо.

 

5.3.5. Члени виконкому виконують свої обов'язки на громадських засадах.

 

5.4. Президент Асоціації обирається із членів Асоціації Загальними зборами строком на 5 років.


5.4.1 Президент:

 • представляє інтереси Асоціації без спеціального доручення у відносинах з органами державної влади, управління, політичними партіями, рухами та громадськими організаціями, міжнародними громадськими організаціями та іншим її структурами тощо;
 • очолює, організує та спрямовує роботу виконкому Асоціації, головує на його засіданнях;
 • подає на розгляд виконкому Асоціації питання про виключення колективних членів Асоціації за порушення вимог цього Статуту;
 • має право внесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, що стосується діяльності Асоціації;
 • має право першого підпису усіх фінансових документів Асоціації;
 • має право делегувати окремі повноваження Секретарю Асоціації;
 • призначає не менше двох віце-президентів з числа членів виконавчого комітету Асоціації.

 

5.4.2. Віце-президенти асоціації:

 

 • виконують доручення Президента Асоціації по здійсненню керівництва окремими напрямками діяльності Асоціації;
 • за дорученням Президента представляють Асоціацію у взаємовідносинах з іншими органами, установами та організаціями;
 • за дорученням Президента здійснюють представництво Асоціації під час закордонних візитів або прийомів іноземних делегацій;
 • виконують інші особливо важливі доручення Президента.

 

На час тривалої відсутності Президента асоціації його обов'язки виконує віце-президент, спеціально уповноважений на це рішенням виконавчого комітету Асоціації

 

5.5. Секретар Асоціації обирається Загальними зборами строком на 5 років.

 

5.5.1. Секретар:

 • організовує та контролює діловодство Асоціації, у разі відсутності Президента головує на засіданнях виконкому Асоціації;
 • не пізніше ніж за 3 місяці до чергових Загальних зборів забезпечує проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності Асоціації, а також у визначених Статутом випадках проведення повторного або позачергового аудиту;
 • розробляє та затверджує положення про штатний апарат Асоціації, керує його роботою;
 • організовує засідання виконкому Асоціації;
 • має право винести на обговорення Загальних зборів будь-яке питання, що стосується діяльності Асоціації;
 • вирішує усі інші питання щодо організації поточної діяльності Асоціації, які не віднесені цим Статутом до компетенції інших органів.

 

5.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації забезпечується шляхом проведення незалежного аудиту не рідше 1 разу на два з половиною роки.

 

5.6.1. Проведення аудиту фінансово-господарської діяльності здійснюється шляхом укладання відповідної угоди з незалежною аудиторською компанією, яка має відповідні документи на право здійснення такої діяльності та має безсумнівну ділову репутацію на ринку відповідних послуг;

 

5.6.2. Загальні збори Асоціації спеціально вмотивованим рішенням мають право призначити повторний або позачерговий аудит фінансово-господарської діяльності Асоціації, доручивши його проведення іншій аудиторській компанії.

 
27.09.2010 
 

Перейти до розділу

2008 - 2020 Українська асоцiацiя прокурорiв. Усi права захищено.